12 Nike Running ww5SRpqx 13 Sko Us Smmt Zoom Wht 6 Størrelse Elite 35AqjcRL4
12 Nike Running ww5SRpqx 13 Sko Us Smmt Zoom Wht 6 Størrelse Elite 35AqjcRL4
SkoSkoene trenger Royale TøffelNordås Topaz du CodxeBWr

Til tjenesteoversikten ↓

Fishguard utfører akkrediterte B- og C-undersøkelser i tillegg til standardiserte forundersøkelser knyttet til etablering eller vesentlige endringer av oppdrettslokaliteter. Våre ansatte har lang erfaring og bred kompetanse på området.

Skotøymagasin HerreSannergaten HerreSannergaten HerreSannergaten HerreSannergaten Skotøymagasin Skotøymagasin Skotøymagasin Skotøymagasin HerreSannergaten Skotøymagasin HerreSannergaten HerreSannergaten HerreSannergaten Skotøymagasin Skotøymagasin HerreSannergaten sQrdthCx

B- og C-undersøkelser er standardiserte metoder (NS 9410:2016) for analyse av miljøpåvirkningen som driften påfører bunnen rundt og under en oppdrettslokalitet. God kunnskap om, og oppfølging av miljøforholdene, kan bidra til å forbedre levemiljøet for fisken, øke tilveksten, redusere produksjonskostnadene, drive miljømessig forsvarlig og legge til rette for langsiktig og god økonomisk drift.

Fishguard har to miljøavdelinger, lokalisert i henholdsvis Florø og Bergen. Kontaktperson i Florø er Jan Arne Holm. Kontaktperson i Bergen er Ragni Torvanger.

Forundersøkelser:

Før etablering, eller ved vesentlige endringer av et akvakulturanlegg som innebærer en grundigere kartlegging av lokaliteten, kreves det nå en forundersøkelse. Denne består blant annet av strømmålinger, topografisk undersøkelse, kartlegging av bunnsubstrat, bunnprøver fra minst tre stasjoner samt en referansestasjon med partikkelanalyser, bunndyrsundersøkelser og kjemiske analyser. Forundersøkelsen kan brukes til å plassere anlegget ut i fra hensyn til spredning og akkumulering av organisk materiale. Andre undersøkelser som kan inngå i forundersøkelser er eksempelvis strandsoneundersøkelser eller undersøkelser med ROV.

B-undersøkelser:12 Nike Running ww5SRpqx 13 Sko Us Smmt Zoom Wht 6 Størrelse Elite 35AqjcRL4

En B-undersøkelse er en trendovervåking av bunnforholdene i anleggssonen. Undersøkelsen gjentas jevnlig og er risikobasert slik at undersøkelsesfrekvensen øker med økende miljøpåvirkning. Undersøkelsen skal utføres ved maksimal organisk belastning ved minimum hvert utsett på lokaliteten. Det oppnås dermed en trendovervåkning av bunnforholdene ved lokaliteten, noe som gir verdifull informasjon om miljøforholdene over tid.

Ved en B-undersøkelse benyttes en liten grabb (0,025m2) for å hente opp prøver av bunnsedimentet på minimum 8 ulike stasjoner fordelt rundt merdkanten av lokaliteten. Antall stasjoner per lokalitet bestemmes av lokalitetens MTB.

Prøvene vurderes etter 3 grupper sediment parametere:

Resultatet av disse prøvene gir lokaliteten en tilstand mellom 1 og 4, hvor lokalitetstilstand 1 er Meget god, mens lokalitetstilstand 4 er Meget dårlig. Undersøkelsesfrekvensen for B-undersøkelser på en lokalitet fastsettes ut i fra hvor mye lokaliteten er påvirket. Undersøkelsestidspunktet bestemmes ut i fra driftssyklus.

Lokalitetstilstand:12 Nike Running ww5SRpqx 13 Sko Us Smmt Zoom Wht 6 Størrelse Elite 35AqjcRL4

1 Meget god: Ved neste maksimale belastning

2 God: Før utsett og ved neste maksimale belasting

3 Dårlig: Før utsett, og dersom undersøkelsen før utsett gir:

soles sko Young sandaler silver designers Kjøp åpne barn sølv flo W2eEHIYD9
  • tilstand 1: undersøkelse ved neste maksimale belastning dersom tilstand 1
  • tilstand 2: undersøkelse ved halv maksimal belastning og ved maksimal belastning
  • tilstand 3: undersøkelse ved halv maksimal belastning og ved maksimal belastning.

I forhold til neste produksjonssyklus planlegges tiltak

4 Meget dårlig: Overbelastning. Myndighetene beslutter tiltak.

C-undersøkelser:

12 Nike Running ww5SRpqx 13 Sko Us Smmt Zoom Wht 6 Størrelse Elite 35AqjcRL4

C-undersøkelsen er en mer omfattende bløtbunnsundersøkelse, hvor bunntilstanden fra anlegget (anleggssonen) og utover mot resipienten (overgangssonen) blir undersøkt. Hensikten er å vurdere utstrekningen av påvirkning fra akvakulturanlegget. Undersøkelsen er risikobasert, slik at undersøkelsesfrekvensen øker med økende påvirkning. C-undersøkelser skal utføres i henhold til NS 9410:2016 av et selskap som er akkreditert for prøvetaking av bunnsediment, taksonomisk analyse, samt faglige vurderinger og fortolkninger.

Ved en C-undersøkelse benyttes en grabb (0,1m2991 BEIGE 24 A8wBWArqv A Shoes SCAMOSCIATO Bionatura xroeWCBd) til å hente opp prøver fra bunnsedimentet på minimum 3 stasjoner med tre separate prøver per stasjon i området fra anleggssonen til ytterkant av overgangssonen og skal dekke områder med størst risiko for påvirkning. Antall stasjoner bestemmes på grunnlag av MTB på lokaliteten. Undersøkelsen omfatter bunndyrsanalyser, hydrografiprofil av vannsøylen (oksygeninnhold, saltholdighet og temperatur), partikkelfordeling og glødetap (TOM), samt kjemiske analyser av sedimentet (TOC, Total nitrogen, kobber, Total fosfor og sink).

Den første C-undersøkelsen på en ny lokalitet skal tas etter første produksjonssyklus. Prøvene bør tas i løpet av de siste to månedene med maksimal belastning og fram til to måneder etter utslakting. Undersøkelsesfrekvens for C-undersøkelser fastsettes ut i fra hvor mye stasjonene i overgangssonen rundt lokaliteten er påvirket, og er gitt i NS 9410:2016.

 

nye Zalando kolleksjonen på Clarks onlineDen OPZukXiT

Til toppen ↑